loading

Antalya Autovermietung

Auf Dem Weg Nach Antalya

İNTERNET SİTESİ ÜYELİK KAYITLARINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Cihadiye mah. Cihadiye Perge sok. No: 1 Aksu/Antalya adresinde mukim CLK Group Car Rentals BİLİŞİM DANIŞMANLIK TEKNOLOJİ TURİZM VE İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“CLK Group Car Rentals”) olarak; adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve şifreniz tipindeki kişisel verileriniz;

 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Talep / Şikayetlerin Takibi,

 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) madde 5/2/a maddesinde düzenlenen kanunlarda açıkça öngörülmesi ve Kanun’un 5/2-c bendi uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak otomatik yollarla işlenmektedir.  Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar kapsamında Şirket bünyesindeki operasyon çalışanları ve yöneticileri tarafından işlenecek ve Şirket faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla işbirliği içinde bulunulan tedarikçi firmalara veri güvenliği tedbirleri dahilinde aktarılacaktır. Dilediğiniz zaman kişisel verilerinizle ilgili;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

talep edebilirsiniz.

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde Sahrayıcedit Cihadiye mah. Cihadiye Perge sok. No: 1 Aksu/Antalya adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak info@clkcarrentals.com adresine iletebilirsiniz. CLK Group Car Rentals, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için KVK Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Tarafıma iletilen “Aydınlatma Metni”ni okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğimi, kişisel verilerimin Metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ve hukuki sebepler dâhilinde işleneceği konusunda bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.ss